Wagyu Rosental

Wagyu Rib-Eye

€ 120,- / kg
Wagyu Rosental

Wagyu Faschiertes

€ 12.- / kg
Wagyu Rosental

Wagyu Tafelspitz od. Weiß Scherzl

€ 50.- / kg
Wagyu Rosental

Wagyu Huft

€ 60,- / kg
Wagyu Rosental

Wagyu Gulasch

€ 10,- / kg

Wagyu Schale

€ 40,- / kg

Wagyu Nuss

40,- / kg

Wagyu Dicke Schulter

€ 35,- / kg

Wagyu Schulter Scherzl

28.- / kg

Wagyu Rippe

€ 10,- / kg